Skip to content

CZYSTE POWIETRZE TO ZDROWY WYBÓR

Dofinansowania

Nasze pompy mają klasę energetyczną A++/A+++, spełniają warunki programu „Czyste Powietrze” i znajdują się liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM).

Program „Czyste Powietrze” umożliwia dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższy normy. Ma również za zadanie przeprowadzić niezbędne prace termomodernizacyjne budynku.

Cel programu „Czyste Powietrze"

Celem programu “ Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

Beneficjenci

Beneficjentami są osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nie przekraczającym kwoty 100 000 zł. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

OKRES WDRAŻANIA PROGRAMU 2018–2029, przy czym:

  • do 31.12.2027 r. podpisywane będą umowy z Beneficjentami,
  • do 30.09.2029 r. wydatkowane będą środki przez WFOŚiGW.

Dofinansowanie na pompy ciepła z programu „Moje ciepło”

Dofinansowanie z programu „Moje Ciepło” dotyczy przyznania środków dotyczy powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła, wykorzystywanych albo do samego ogrzewania domu, albo w połączeniu z jednoczesnym zapewnieniem ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach.

Cel programu

Celem programu “ Moje Ciepło” jest upowszechnienie w domach jednorodzinnych pomp ciepła, które są nowoczesnym źródłem ogrzewania, jednocześnie prostym i praktycznym w obsłudze, a co najistotniejsze – bezemisyjnym, co ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska.

Osoby chcące otrzymać dofinansowanie do zakupu i montażu pompy ciepła w domu jednorodzinnym mogą składać wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W programie „Moje Ciepło” przewidziane są dotacje od 7 do nawet 21 tys. zł. w zależności od rodzaju zamontowanej pompy ciepła. Obowiązuje zasada: najpierw inwestycja – potem wypłata.

Beneficjenci

Beneficjentami są osoby fizyczne – właściciele bądź współwłaściciel jednorodzinnych domów, ale – tutaj ważne zastrzeżenie – jedynie nowych. Przez nowy budynek mieszkalny w programie „Moje Ciepło” rozumie się taki, w przypadku którego (w dniu ubiegania się o dofinansowanie nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu.

Dopłaty z NFOŚiGW mają dotyczyć zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym. Program „Moje Ciepło” będzie komplementarny wobec programu „Czyste Powietrze”, który z kolei wspiera wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w już istniejących, starszych budynkach. „Moje Ciepło” to odpowiedź na potrzeby indywidualnych inwestorów, którzy, budując domy jednorodzinne, starają się myśleć przyszłościowo, zarówno pod kątem ekologii, jak i ekonomii. Decydując się na montaż w swoim nowym domu alternatywnego źródła ciepła, jakim jest pompa ciepła, realnie można wpłynąć na obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery i zmniejszyć rachunki za ogrzewanie.

Ten formalny wymóg nie zamyka jednak drogi do otrzymania dotacji na pompę ciepła, gdyż przewidziano jeszcze jedną istotną możliwość: może to być również nowy jednorodzinny budynek mieszkalny, w odniesieniu do którego złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek na użytkowanie – pod warunkiem jednak, że nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.energii oraz rozpropagować ideę OZE w polskim społeczeństwie.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór wniosków w programie „Moje Ciepło” 29 kwietnia 2022 r. Okres kwalifikowalności będzie natomiast liczony od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2026 r. Osoby planujące zakup i montaż w swoim nowym domu jednorodzinnym pompy ciepła przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW powinny pamiętać o bardzo istotnej zasadzie: najpierw inwestycja, potem refundacja w postaci bezzwrotnej dotacji.

Potencjalni wnioskodawcy pod uwagę muszą wziąć jeszcze jedną kwestię formalną – warunkiem otrzymania dotacji na pompę ciepła jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku. Oznacza to, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) może wynosić maksymalnie 63 kWh (na metr kw. powierzchni domu w ciągu roku) dla wniosków składanych w 2022 r. oraz 55 kWh dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu „Moje Ciepło”. Zgodnie z polityką ekologiczną Ministerstwa Klimatu i Środowiska, misją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz założeniami programu „Moje Ciepło”, dofinansowanie zakupu i montażu nowoczesnych, zeroemisyjnych pomp ciepła w nowych domach jednorodzinnych to kolejny krok w stronę poprawy jakości powietrza w Polsce i osiągnięcia wytyczonych celów klimatycznych. Program powinien wyraźnie zwiększyć w Polsce udział odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu.

Wybierając naszą pompę ciepła. otrzymujesz wszystkie podzespoły jednej marki Technix. Jedna gwarancja, dłuższe bezpieczeństwo Klienta!